دات نت نیوک

انواع بخاری

بخاری جت هیتر بزرگ (کپسولی و شهری)

 

فضای قابل گرمایش متر مکعب در ساعت  حداکثر مصرف سوخت در ساعت   هوادهی متر مکعب در ساعت ابعاد  تصویر کالا 
 1000الی4000  12متر مکعب  7000  170.65.40cm

 


 

بخاری جت هیترکوچک (کپسولی وشهری)

 

فضای قابل گرمایش متر مکعب در ساعت  حداکثر مصرف سوخت در ساعت   هوادهی متر مکعب در ساعت ابعاد  تصویر کالا 
500الی2000 6متر مکعب  3000 150.40.30cm 

 


 

بخاری انرژی ( شهری)

 

فضای قابل گرمایش متر مکعب در ساعت  حداکثر مصرف سوخت در ساعت   هوادهی متر مکعب در ساعت ابعاد  تصویر کالا 
500الی 800 3متر مکعب  1000 60.60.100 cm 

 


 

بخاری انرژی(کپسولی)

 

فضای قابل گرمایش متر مکعب در ساعت  حداکثر مصرف سوخت در ساعت   هوادهی متر مکعب در ساعت ابعاد  تصویر کالا 
400الی 600 3متر مکعب - 60.60.100 cm 

 


 

بخاری پاسیو یا قارچی(کپسولی)

 

فضای قابل گرمایش متر مکعب در ساعت  حداکثر مصرف سوخت در ساعت   هوادهی متر مکعب در ساعت ابعاد  تصویر کالا 
100 1متر مکعب - 40.40.230 cm 

 


 

بخاری کوچک آبسال(کپسولی)

 

فضای قابل گرمایش متر مکعب در ساعت  حداکثر مصرف سوخت در ساعت   هوادهی متر مکعب در ساعت ابعاد  تصویر کالا 
50 0.5متر مکعب - 35.35.70 cm